A.S. Sp. z o.o.
Ochrona                             Sprzatanie                               Konserwacja                                 Powrót                                 Eksploatacja                                Referencje
                                             Wykonujemy przeglądy techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
                                                             w tym przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe


                                   Pracownicy "A.S." Sp. z o.o. wykonujący przeglądy techniczne budynków posiadają doświadczenie oraz wymagane
                                uprawnienia wydane przez odpowiednie dla tego rodzaju świadczeń organy. Wszystkie badania, przeglądy, pomiary
                              wykonywane są zgodnie z najnowszymi normami i innymi rozporządzeniami obowiązującymi w Polsce oraz sztuką budowlaną.

                                                                                   Przeglądy techniczne budynków wykonujemy
                                                                  zgodnie z brzmieniem art.62 ust.1, pkt.1, z zakresu konstrukcyjno-budowlanego

                              Coroczny przegląd techniczny obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:

                               - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
                                 występujących podczas użytkowania obiektu,
                               - części instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ( poza instalacjami sanitarnymi ) zgodnie z brzmieniem
                                 art.62, ust.1, pkt.2, z zakresu konstrukcyjno-budowlanego,


                              Przegląd techniczny wykonywany co pięć lat obejmuje:

                               - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków, ich estetyki oraz otoczenia, zgodnie z brzmieniem
                                 art.62, ust.1, pkt.3,


                              Przegląd techniczny wykonywany co pół roku ( w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada ), dotyczy budynków oraz
                         powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych np. wiat o powierzchni dachu powyżej 1000m2.
                         Badania instalacji gazowych, elektrycznych i odgromowych możemy wykonać w budynkach użyteczności publicznej w tym także w szkołach
                  i szpitalach, zakładach produkcyjnych, budynkach mieszkalnych i usługowych.

                  W ramach przeglądu instalacji elektrycznej oferujemy w szczególności sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
                  polegającej m.in. na:
                    - sprawdzeniu prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych,
                      - pomiarach rezystancji izolacji przewodów i kabli,
                         - pomiarach rezystancji ścian i podłóg ( izolowanie stanowiska pracy ),
                            - pomiarach rezystancji uziemień,
                               - pomiarach impedancji pętli zwarciowej ( skuteczność zerowania),
                                   - pomiarach ochronnych w obwodach o obniżonym napięciu SELV, PELV, FELV,
                                       - sprawdzeniu ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
                                           - sprawdzeniu i pomiarach instalacji odgromowych.


                                                    Dla klientów, którzy najmują obiekt i wyposażyli go w swoje instalacje lub wspólnot i spółdzielni
                                                          mieszkaniowych proponujemy wykonanie przeglądów szczelności instalacji gazowych.
                                                               W ramach przeglądu gazowego oferujemy w szczególności sprawdzenie stanu
                                                                    instalacji, szczelności, prawidłowej regulacji urządzeń i prawidłowego,
                                                                           zgodnego z przepisami montażu.
      Wizyty i terminy są organizowane w dogodnych godzinach oraz tak aby zachować najwyższe bezpieczeństwo pracy użytkowników, urządzeń i instalacji znajdujących się
w Państwa obiekcie.

Po każdej kontroli jest przygotowany szczegółowy protokół z przeglądu, który będzie zawierał:

1. Opis techniczny zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacji,
2. Rozmiar zużycia lub uszkodzenia konkretnych elementów oraz instalacji,
3. Zakres robót remontowych oraz pilność ich wykonania,
4. Metody dalszego użytkowania obiektu oraz instalacji pomagające dłużej utrzymać obiekt w dobrym stanie technicznym,
5. Wszystkie usterki załączone w postaci fotografii.