A.S. Sp. z o.o.
Powrót                              Sprzatanie                              Konserwacja                           Przeglądy techniczne                          Eksploatacja                          Referencje
         Firma "A.S." Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą, działającą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Koncesja numer: L-0041/07.

Działania nasze w zakresie usługi ochrony koncentrują się głównie na:

- ochronie fizycznej osób i mienia,
- ochronie osobistej,
- konwojowaniu wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych,
- monitorowaniu systemów alarmowych,
- ochronie imprez masowych,
- projektowaniu i montażu instalacji alarmowych


Do wykonywanych zadań zatrudniamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne. Każdy pracownik jest
przeszkolony w zakresie informacji niejawnych i posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzurze "poufne" oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
potwierdzające niekaralność. Pracownicy ochrony podlegają stałemu procesowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie
przeszkolenie i są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubrani są w umundurowanie oraz identyfikatory, a także objęci są
naszym systematycznym nadzorem i kontrolom kierownictwa "A.S." Sp. z o.o..
Działania ochronne wykonujemy zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia ( Dz. U. nr114, poz.740 z 1997r. z późn. zmian.).